facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Onderwijs

Schoolorganisatie
De Da Costaschool bestaat uit negen groepen en werkt met het leerstof-jaarklassensysteem. Het streven is dat elke groep zo min mogelijk verschillende leraren heeft. De overheid heeft bepaald hoeveel uren de leerlingen per jaar tenminste naar school moeten. Voor jonge kinderen is dit minder dan voor oudere leerlingen. Een schooldag mag maximaal 5 1/2 uur duren. De eerste vier jaar gaan kinderen 3520 uur naar school. Per jaar is dat gemiddeld 880 uur. De laatste vier jaar gaan kinderen 4000 uur naar school. Dat is per jaar gemiddeld 1000 uur.

Lesprogramma
In dit deel van de schoolgids beschrijven we datgene, wat een kind leert bij ons op school. Al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden, die we gebruiken.

Actief Burgerschap
Wat valt onder het begrip ‘actief burgerschap’?

 • Burgerschap is een containerbegrip waaronder veel dingen vallen die in school gebeuren.
 • In feite komt het erop neer dat je als school de kinderen inleidt in de samenleving.
 • Er zijn 3 kernbegrippen: participatie, democratie, identiteit. Burgerschap is het helpen vormen wie je bent (identiteit), mogelijkheden aanreiken om deel te nemen aan de samenleving (participatie), en kennis verwerven van en leren omgaan met de principes van de democratie.
 • We onderscheiden 6 niveaus waarop burgerschap gestalte kan krijgen:
  1. Identiteitsvorming aan de hand van levensbeschouwing;
  2. De school als samenleving;
  3. De school als pedagogisch normatief instituut;
  4. De school midden in de samenleving'
  5. Kennis van en de discussie over politieke en maatschappelijke praktijken in de samenleving en de eigen visie van de leerling daarop;
  6. Europees en wereldburgerschap.


Groepen 1 en 2
Wij hebben drie kleutergroepen: de Zeehonden, de Vissen en de Dolfijnen.De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, d.w.z in elke groep zitten een aantal groep-2-kinderen, een aantal groep-1-kinderen en een aantal instroomkinderen (kinderen die net 4 jaar zijn geworden). In elk van deze heterogeen ingedeelde groepen wordt in verschillende niveaus gewerkt. Elk kind kan bezig zijn in het niveau, waar het gezien zijn/haar ontwikkeling in thuis hoort. Deze werkwijze hanteren we om verschillende redenen. Een belangrijke reden is, dat we veel beter kunnen zien in welke ontwikkelingsfase een kind zit. Als een kind ergens in de schoolloopbaan moet versnellen (‘een groep overslaan’) of vertragen (‘blijven zitten’) kan dat naar ons idee het beste in de kleutertijd. Als een kind dan eenmaal groep 3 in gaat, is de kans heel erg groot dat dit ook de definitieve groep is tot aan het eind van groep 8. De aanpak van het onderwijs in de kleutergroepen verschilt van het onderwijs in de hogere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken met de kleuters gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein.

De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema. (bijv.: 'de winkel', 'voorjaar' of 'stenen'). In de lessentabel, het activiteitenplan, worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dit nauwelijks merkbaar. Wie speelt in de poppenhoek, is ook bezig met taalontwikkeling; wie speelt met lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven.

Groep 3 tot en met 8
In de onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven, hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden, die enigszins kunnen variëren per leerjaar en per periode.

 • Rekenen: 4,5 uur
 • Taal: 4,25 uur
 • Godsdienst: 2 uur
 • lezen: 4,5 uur
 • Lichamelijke opvoeding: 1,5 uur
 • Schrijven: 1 uur
 • Aardrijkskunde : 1,5 uur
 • Geschiedenis: 1 uur
 • Natuur: 1 uur
 • handvaardigheid: 1 uur
 • Muziek: 1 uur
 • Tekenen: 1 uur
 • Engels: 0,75 uur
 • Verkeer: 0,5 uur
Nieuwsbrief
Schoolagenda
Uw kind ziek melden

Da Costa Soest
Spoorstraat 3
3761 AJ Soest
035-6035399